بهترین دستیار دانش، بردباری است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]